Zisl Slepovitch

Litvakus at Brooklyn Folk Festival 2011