Dmitri Slepovitch & Borislav Strulev, JCC in Manhattan, 2009